mapa

Ptačí oblasti - Ochrana přírody

Obce Vojkovice a Jakubov jsou součástí „Ptačí oblasti – Doupovské hory“.

Ptačí oblasti zřizuje svým nařízením vláda ČR. V České republice bylo navrženo celkem 41 ptačích oblastí o rozloze tvořící 8,9% území ČR. K 1.2.2007 jich bylo vyhlášeno 38, mezi nimi i oblast Doupovské hory, do které svým územím obce Vojkovice a Jakubov patří.

Co jsou ptačí oblasti

Ptačí oblasti jsou území vymezená k ochraně vybraných ptačích druhů, které jsou na území Evropské unie ohroženy. Mohou to být např. rybníky, vodní nádrže, lesní komplexy, ale i části zemědělské krajiny.

Ptačí oblasti se vyhlašují pro:

1. druhy vyjmenované v příloze I. směrnice o ptácích

2. pravidelně se vyskytující stěhovavé druhy ptáků, které v příloze I. uvedeny nejsou. V tomto případě jde o místa, kde se ptáci rozmnožují, pelichají nebo zimují a o místa odpočinku na jejich tahových zastávkách.

Ptačí oblastí jsou zřizovány nařízeními vlády. Ta neobsahují žádné zákazy, mohou pouze stanovit činnosti, které vyžadují souhlas orgánu ochrany přírody. Významná změna současného využívání krajiny totiž není žádoucí, neboť v mnoha ptačích oblastech se příznivé podmínky pro ohrožené druhy ptáků zachovaly právě díky dosavadnímu způsobu hospodaření. Hlavním cílem ochrany ptačích oblastí je zabránit budoucí destrukci nejcennějších lokalit a zachovat příznivý stav cílových druhů a jejich stanovišť.

Jak se ptačí oblasti vybíraly

Výběr ptačích oblastí probíhal v souladu s odbornými kritérii celosvětové organizace na ochranu ptáků BirdLife International pro určování tzv. významných ptačích území. Odbornou přípravu návrhu ptačích oblastí v ČR zajišťovala Česká společnost ornitologická (ČSO) ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny (AOPK) a tehdejší Správou chráněných krajinných oblastí. Výběr ptačích oblastí probíhal po dobu tří let a v roce 2002 byl ukončen.

Odborný návrh obsahoval 41 ptačích oblastí pokrývajících 8,9 % území ČR. V průběhu podzimu a zimy 2004 bylo vládou schváleno a vládními nařízeními vyhlášeno 38 z původně 41 navržených ptačích oblastí pro 41 druhů ptáků vyjmenovaných v příloze I. směrnice o ptácích a pro 6 druhů stěhovavých vodních ptáků.

Jaký je rozdíl mezi zvláště chráněnými územími a ptačími oblastmi

Obecně platí, že zvláště chráněná území (ZCHÚ) vyhlašovaná podle legislativy ČR jsou chráněná jako celek. Naproti tomu je povinnost chránit předmět ochrany, tedy druhy a stanoviště, pro které byly dané lokality navrženy, nejen u vyhlášených území soustavy Natura 2000, ale i u těch dosud nevyhlášených.

Ptačí oblasti nepatří mezi ZCHÚ, jsou vyhlašovaná nařízením vlády. Nezpracovávají se pro ně plány péče jako pro ZCHÚ, ale pouze tzv. souhrn doporučených opatření (SDO) k zachování příznivého stavu populací volně žijících ptáků. Počítá se s postupným zpracováním SDO pro většinu ptačích oblastí mimo ZCHÚ.

Ptačí oblasti nemají tzv. základní ochranné podmínky ze zákona, jako ZCHÚ, ale pouze bližší ochranné podmínky, uvedené v jednotlivých zřizovacích předpisech (nařízení vlády). Za omezení zemědělského či lesního hospodaření může vlastník či nájemce pozemku v PO požádat o náhradu újmy, kterou musí prokázat. Některé ptačí oblasti jsou vyhlášeny tak, že se územně překrývají se stávajícími ZCHÚ, ať už částečně či úplně. Pak je nutné respektovat legislativu platnou jak pro příslušnou PO, tak pro příslušné ZCHÚ. Zhruba 63 % rozlohy ptačích oblastí je současně součástí stávajících ZCHÚ (např. chráněné krajinné oblasti, národní park).

Veřejnost v ptačích oblastech

Pokud žijete na území PO nebo jste turista, který chce lokalitu navštívit, nemusíte se bát žádných výrazných omezení. V PO můžete bez obav nadále vykonávat obvyklé činnosti, jako např. sbírat houby a další lesní plody, klestí, či chodit na procházky mimo značené cesty (pokud ovšem daná PO neleží zároveň v takové kategorii ZCHÚ, která toto zakazuje, např. v I. zóně národního parku). Určité aktivity v některých PO ale můžete vykonávat jen se souhlasem orgánu ochrany přírody. To se může týkat např. vstupu do litorálních porostů rybníků v hnízdní době, vytyčování nových turistických, cyklistických a lyžařských tras či organizace sportovních soutěží a jiných akcí s hromadnou účastí, realizovaných mimo stálé sportovní areály a vyznačené turistické trasy.

Obce v ptačích oblastech

Vyhlášení soustavy Natura 2000 na území obce výrazně nezasahuje do její rozvojové politiky. Veškeré činnosti, ke kterým je třeba souhlas orgánu ochrany přírody, se totiž nevztahují na současně zastavěné a zastavitelné území obcí. Obce a projektanti by však při přípravě územních plánů měli brát ohled na přírodně cenná území a umisťovat rozvojové plochy mimo ně, čímž se do budoucna zabrání střetu zájmů s ochranou přírody.

Pokud obec hospodaří na pozemcích v lokalitě vyhlášené jako PO, vztahují se na ni stejné podmínky jako na ostatní uživatele. Výhodou je možnost čerpat některé zemědělské dotace z Programu rozvoje venkova, které se vyplácí pouze na území soustavy Natura 2000 a v ostatních chráněných územích. Umístění obce v PO nebo v její blízkosti s sebou může přinést zvýšení finančního příjmu, především díky rozvoji měkké turistiky, rekreačních aktivit a s nimi souvisejících služeb.

Podnikání v ptačích oblastech

Pro podnikatele a živnostníky, kteří působí na lokalitě zařazené do soustavy Natura 2000, přináší výjimečnost území novou příležitost k rozvoji měkké turistiky, rekreace a navazujících služeb. Např. na území soustavy Natura 2000 v oblasti La Moraňa ve Španělsku postavili informační centrum o oblasti, kde zároveň provozují program pro školy.Centrum každoročně navštíví několik tisíc turistů, z toho více než 1000 dětí. I ostatní podnikatelské projekty, které neohrožují předmět ochrany PO, bývají bodově zvýhodněny oproti projektům mimo soustavu Natura 2000 a chráněná území  a mají tak větší šanci získat finanční podporu z evropských fondů. Jednou z forem podpory k přírodě šetrného hospodaření a podnikání na území soustavy Natura 2000 je i označování místních výrobků speciálním logem. Certifikaci podléhají výrobky jako např. potraviny, zemědělské produkty, řemeslné výrobky, umělecká díla či přírodní produkty. Certifikace může podnikatelům přinést především zviditelnění a reklamu pro jejich výrobky, získání konkurenční výhody a zvýšení odbytu. Značení místních výrobků je zatím možné jen na území národních parků Šumava a Krkonoše a v CHKO Beskydy. Počítá se však s jeho rozšířením i do ostatních oblastí.

Co je soustava Natura 2000

Natura 2000 je soustava lokalit, která má za úkol chránit nejvíce ohrožené druhy rostlin, živočichů a přírodních stanovišť na území EU. Jejím cílem je zachovat přírodní stanoviště a stanoviště druhů v jejich přirozeném areálu rozšíření ve stavu příznivém z hlediska ochrany nebo popřípadě umožnit tento stav obnovit.

Soustavu Natura tvoří:

1. PTAČÍ  OBLASTI (PO, angl. SPAs – Speciál Protection Areas). Vyhlašují se podle směrnice Rady 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků, tzv. směrnice o ptácích. Slouží ochraně vybraných ptačích druhů a jejich stanovišť.

2. EVROPSKY  VÝZNAMNÉ  LOKALITY (EVL, angl. SAC – Speciál AREAS of Conservation). Vyhlašují se na základě směrnice Rady 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, tzv. směrnice o stanovištích. Evropsky významné lokality chrání vybraná přírodní stanoviště a vybrané druhy rostlin a živočichů (kromě ptáků).

Česká republika se 1. května 2004 stala členským státem Evropské Unie. Jednou z oblastí, kterou tento fakt ovlivnil nejvýznamněji, je ochrana životního prostředí. Už před vstupem do EU musela Česká republika převést do své legislativy řadu právních předpisů týkajících se ochrany přírody. Základním nástrojem evropské ochrany přírody je soustava chráněných území Natura 2000.

NEBOJTE  SE  ŽÍT  V  PTAČÍ  OBLASTI

aneb co jste chtěli vědět o ptačích oblastech, ale báli jste se zeptat

V rámci projektu podpořeného programem Transition Facility 2004, financovaného za zdrojů EU, bylo při České společnosti ornitologické zprovozněno informační centrum o ptačích oblastech.

Vaše otázky týkající se soustavy NATURA 2000, chráněných ptačích druhů, hospodaření a života v ptačích oblastech Vám rádi zodpoví na tel.: 274 866 700, e-mail: ptacioblasti@birdlife.cz

Odpovědi na své otázky můžete rovněž najít na www.birdlife.cz v sekci Natura 2000.

Adresa centra:

Informační centrum ČSO

Na Bělidle 34, Praha 5, 150 00